Yosaria Plaze se staví v BratislavÄ›-RužinovÄ› 
Architektonická kanceláÅ™ Petr Franta Architekti & Asoc. rozpracovala po mezinárodní soutÄ›ži v roce 2003 a po vydání územního rozhodnutí koncepční návrh projektu, který je momentálnÄ› ve výstavbÄ›. Objekt se bude jmenovat Yosaria Plaza a roste v BratislavÄ›-RužinovÄ›.
Exteriér budovy je tvoÅ™en z velké části supergrafikou reklam, upínanou do ocelové konstrukce v rytmu 7,5 m po obvodu. V tÄ›chto pruzích, či jejich násobcích je síťovina nebo plachtovina osvÄ›tlena zvenčí i prosvÄ›tlena zevnitÅ™ z prostoru mezi zatepleným izolovaným pláštÄ›m budovy a touto supergrafikou. Ve strategických místech jsou vytvoÅ™eny průhledy průsvitnou fasádou membránou ETFE (Ethylene-TetraFluorEthylene membrane) do prostoru námÄ›stí a okolí hlavního vstupu. Sekundární ocelová konstrukce z trubek o Ø 57 a 70 mm – distančníků a trnů – ovíjí a definuje tvar budovy. Je uchycena na základní ocelovou konstrukci I profilů 160 mm. Na tuto ocelovou konstrukci je uchycen systém tÅ™ívrstvých polštářů ETFE, které jsou udržovány pod mírným pÅ™etlakem. Jejich šíÅ™ka je 1,2 m a délka 16 až 40 m. Systém je doplnÄ›n vnitÅ™ní jednoduchou sklenÄ›nou stÄ›nou Stratobel low-e 66.2 G – 2 × 6 mm, aby se dosáhlo v celkové kompozici vÄ›traného pláštÄ› U = 1,25 W/m2 . K.
Strop atria je z průsvitné ETFE membrány s potiskem v rytmu 3,2 m. V prostoru nad hlavním vstupem je rovnÄ›ž možné vytvoÅ™it s membránou ETFE prvek vertikální zelenÄ›. Spolu s prosklenými stÄ›nami vstupní haly slouží i k orientaci v budovÄ›.
V kontextu sídlištÄ› Ružinov je tato živá barevnost jistÄ› pÅ™ínosem. Jde o působení barevnosti a svÄ›tla v exteriéru mÄ›sta. Tím vzniká neustále se mÄ›nící barevná budova v kombinaci vhodné strategie a míry pronájmu reklamní supergrafiky. Investorem je Yosaria Plaza, Bratislava-Ružinov.


Pohled ETFE


Autor:

- Ing. arch. Franta Petr